کد مطلب: 64722 تعداد بازدید: ۱۲۷۸

نقش و جایگاه بصیرت در انتظار سازنده مهدوی

یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۷:۰۶
مشخصات و چکیده تحقیق پایانی سطح 2 مدرسه علمیه زینبیه با موضوع «نقش و جایگاه بصیرت در انتظار سازنده مهدوی»

نام و نام خانوادگی طلبه

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

چکیده

زهرا شوقیان

نقش و جایگاه بصیرت در انتظار سازنده مهدوی

سرکار خانم عبدلی

اصل بصیرت مهدوی ضمن اینکه از اصول حاکم بر روابط امام و ماموم است ، مایه رونق ، بلکه پایه یک انتظار سازنده است .هدف و انگیزه از این تحقیق بررسی نقش و جایگاه بصیرت ، در قیام بزرگ مهدوی و آشنایی با معنا و مفهوم و اهمیت بصیرت و به کار گیری آن در جامعه امروزی و همچنین آشنایی با عوامل ، موانع و آثار بصیرت است . یکی از مباحث مهمی که در بحث انتظار منجی بشریت ، آنهم یک انتظار سازنده مطرح است و در اندیشه دینی ما دارای ریشه عمیقی است ، بصیرت است . بصیرت ، معرفت درست و عمیق است اگر بصیرت را دانایی و بینایی بدانیم ، در آن صورت بصیرت دینی ، دانایی همراه با باور و ایمان قلبی است که این امر موجب هدایت و حرکت انسان در صراط مستقیم است . در آموزه های دینی و قرآنی بارها بر موضوع بصیرت تاکید کرده و همواره رهنمون مسلمانان به بصیرت و دانایی بوده است . بصیرت یکی از شروط انتظارسازنده است و یکی از ویژگی های مهم منتظران حضرت که به ایجاد سنخیت میان امام و ماموم می انجامد به شمار می آید ، به همین جهت در این پژوهش تلاش شده تا نقش و جایگاه بصیرت در انتظار مهدوی روشن شود . ، مساله اصلی تحقیق این است که بصیرت چه نقش و جایگاهی در انتظار مهدوی داشته و دارد ، در اهمیت بصیرت همین بس که اگر کوتاهی در طرح اینگونه مباحث صورت گیرد جامعه ای منفعل وفرورفته در شبهات خواهیم داشت . روش به کار رفته در این تحقیق بر اساسی نگرش کاربردی و بر مبنای راهبرد توصیفی و بر پایه راهکار کتابخانه ای است . از مجموع آیات و روایات چنین بدست آمده  که بصیرت و آگاهی به عنوان یکی از ضروری ترین عناصر تاثیر گذار بر تحولات اعتقادی ، اجتماعی ، سیاسی و نظامی و ...است و نقشی بسیار سازنده و غیر قابل انکار در قیام جهانی و بزرگ مهدوی دارد ، بنابر این با رجوع به آیات و روایات به عنصر بصیرت در ابعاد مختلف اعم از :اعتقادی ، اجتماعی ، سیاسی علمی و ... و همچنین انواع انتظار و ویژگیهای انتظار سازنده پرداخته شده است .

 

واژگان کلیدی : انتظار ، بصیرت ، بصیرت اعتقادی ، بصیرت سیاسی ،بصیرت فردی ، بصیرت اجتماعی ،بصیرت عملی.

.

 

 

    2