کد مطلب: 11328 تعداد بازدید: ۲۱۶۲

مشخصات اساتید راهنما و مشاورپایان نامه موسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه - سطح سه

دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳
ردیف
نام و نام خانوادگی
محل سکونت
email
رشته
1
ابراهیم   صدیقی
قم
Ebrahim.seddiqi@gmail.com
 
راهنما و مشاورفقه و اصول
2
مجید حیدری فر
قم
 
راهنما و  مشاور تفسیر
3
سید کمال حسینی
قم
راهنما و  مشاور تفسیر
4
کاووس (محمد)  روحی
البرز
14Rohi.gmail.com
راهنما و  مشاور تفسیر
5
محمد رضا مصطفی پور
قم. البرز
راهنما و  مشاور تفسیر
6
محمد علی سلطانی
البرز
راهنما و  مشاور تفسیر
7
محمد فلاحی قمی
قم
راهنما و  مشاور تفسیر
8
حسین شفیعی
قم
 
راهنما و  مشاور تفسیر
9
رضا باقی زاده
البرز
Reza.baghizadeh@gmail.com
 
راهنما و مشاور فقه و اصول و مشاور تفسیر
10
محمد حسین توانایی
تهران
راهنما و  مشاور تفسیر
11
علی عاشری
البرز
 
راهنما و مشاور فقه و اصول
12
محمد حسین برهانی فر
البرز
راهنما و مشاور فقه و اصول
13
عباس سماواتی
قم. تهران
راهنما و مشاور فقه و اصول
14
محبوبه جوکار
قم
Jokar1353@yahoo.com
راهنما و  مشاور تفسیر
15
احمد گلدار
البرز
Ahmad.goldar@Kiau.ac.ir
راهنما و  مشاور تفسیر
16
هادی نجفی
 
 
راهنما و مشاور فقه و اصول
17
حسین اسدپور
قم
 
استاد مشاور فقه و اصول
 
18
محمدعلی اسدی نسب
 
 
راهنما و مشاور
 
19
محمود قیوم زاده
 
 
 
فلسفه و کلام
20
نیکخو امیری
 
 
راهنما و مشاور فقه
21
استادجعفری
 
 
راهنما و مشاور فقه واصول
 
22
فاضل حسامی
قم
 
راهنما و مشاور و داور تفسیر
23
غلامرضا بهروزی لک
قم
black@chmail.ir
راهنما و مشاور و داور تفسیر
24
استاد خلیلی
 
 
 
 
 
    2